Általános Szerződési Feltételek

Az ADRESZ Tanácsadó Kft. (székhelye: 9700 Szombathely, Kálvária utca 34-36. tt/38., a továbbiakban: „Szolgáltató”) hirdetésértékesítési tevékenysége keretében a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) szerint teszi közzé a megrendelt Hirdetéseket az általa értékesített Médiafelületeken. Az ÁSZF a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződéses jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

A Szolgáltató a Hirdetéseket a közte és a Megrendelő között létrejött egyedi szerződések alapján jeleníti meg az általa értékesített Médiafelületeken. A Megrendelő az egyedi szerződés megkötésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t megismerte és annak rendelkezéseit elfogadja, ennek megfelelően az egyedi szerződésnek minden esetben elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.

Abban az esetben, ha alakszerű egyedi szerződés megkötésére nem kerül sor, a Megrendelő a hirdetés közzétételére irányuló megrendelés Szolgáltatónak történő elküldésével fogadja el a jelen ÁSZF-t, ami így a Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszonyra irányadóvá válik.

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a módosítás hatályba lépését 15 (tizenöt) nappal megelőzően értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megrendelőket, valamint a módosítást közzéteszi a https://coworkingkereso.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ weboldalon. Nem minősül az ÁSZF Szolgáltató általi módosításának, ha valamely feltétel eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés változása miatt módosul.

A Felek jogosultak az egyedi szerződésben a jelen ÁSZF-től eltérő feltételeket megállapítani, ez esetben a Felek jogviszonyára az egyedi szerződés eltérő rendelkezése irányadó.

Fogalmak

a) Hirdetés: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Reklámozó neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

b) Reklámozó: akinek érdekében a Hirdetést közzéteszik, illetve aki a Hirdetést a saját érdekében megrendeli.

c) Megrendelő: abban az esetben, ha a Reklámozó a saját érdekében rendeli meg a Hirdetés közzétételét a Szolgáltatótól, akkor a Reklámozó egyben Megrendelőnek is minősül. Amennyiben a Hirdetést a Reklámozóval fennálló jogviszonya alapján ügynökség vagy bármely más közvetítő harmadik személy rendeli meg a Szolgáltatótól, akkor az ügynökség, illetve a közvetítő harmadik személy a Megrendelő.

d) Médiafelület: minden olyan felület, amelyre vonatkozóan a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja, így különösen a https://coworkingkereso.hu/ weboldal.

e) Médiaajánlat: a Szolgáltató által a Hirdetések vonatkozásában alkalmazott tarifatáblázat, amely tartalmazza a Hirdetések díját és jellemzőit. A Médiaajánlat a https://coworkingkereso.hu/elofizetes/ weboldalon található.

f) Listaár: az egyes hirdetési csomagokra vonatkozóan a Médiaajánlatban publikált nettó – ÁFA nélküli – ár.

g) Online statisztika: a Szolgáltató által használt mindenkori webanalitikai rendszer által előállított, a hirdetések megtekintésének számát napi elosztásban rögzítő statisztika. A Szolgáltató a Megrendelővel kötött egyedi szerződésben rögzített feltételekkel a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a Megrendelő Hirdetéseivel kapcsolatosan generált statisztikai adatokat. Az egyedi szerződés eltérő rendelkezése és/vagy a Megrendelőnek a statisztikával kapcsolatos kifogása hiányában a Felek a statisztika adatait elfogadják teljesítési igazolásnak.

h) Jogszabályok: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.), a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.), a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV törvény (Mttv.)

i) Szakmai előírások: a reklámszakmára irányadó valamennyi szakmai előírás, így különösen a Magyar Reklámetikai Kódex, a Nemzeti Média és Hírközlési hatóság ajánlásai és állásfoglalásai.

1. A szerződés létrejötte, tartalma

1.1. A Hirdetés közzétételére a Médiafelületen a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő egyedi szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésnek mindig része jelen ÁSZF, amelynek rendelkezésit a megrendelő a szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.2. A szerződés írásban jön létre, személyesen, levélváltás vagy e-mail útján. A szerződés létrejöttéhez a Megrendelőnek cégszerű aláírásával ellátva, közölnie kell a saját, illetve a Reklámozó, a cégnyilvántartás szerinti pontos megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, (egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, adószámát) azon bankszámlaszámát, amelyről a megrendelés ellenértékét ki fogja egyenlíteni, kapcsolattartójának nevét, telefon- és e-mail-elérhetőségét.

A megrendelés a fentiek közlésén túl akkor jön létre, ha a Reklámozó közölte a Szolgáltató által kért mindazon Hirdetésre vonatkozó adatot, amelyek a Hirdetés közzétételéhez szükségesek és a Szolgáltató a szerződés létrejöttét elektronikusan írásban visszaigazolta.

1.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződésben vállalt látogatottsági mutatók teljesítése méréséül, ha a Felek másképpen nem állapodnak meg, a Szolgáltató Online statisztikája az irányadó.

1.4. Reklámozó a szerződés létrejöttével kijelenti és teljes körű szavatosságot vállal azért, hogy amennyiben akár hatóság, akár jogszabály által kötelezően előírt, úgy a reklámozni kívánt termék – különösen, de nem kizárólag a gyógyszerek, gyógyhatású termékek – és/vagy szolgáltatás rendelkezik a forgalomba hozatalához és a Hirdetésben szerepeltetni kívánt forgalmazási időszakban rendelkezni fog valamennyi érvényes engedéllyel, bejelentéssel, tanúsítással.

Ugyancsak a Reklámozó kizárólagos felelőssége, hogy a Hirdetésben megjelenő információk megfelelnek a valóságnak és nem sértik az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseket.

A szerződés megkötésével a Reklámozó ugyancsak kijelenti és teljes körűen szavatolja, hogy a szerződés alapján közzé teendő Hirdetés harmadik személy szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, személyiségi jogait, iparjogvédelmi oltalom alatt álló, vagy megjelöléshez fűződő jogait nem sérti, rendelkezik a Hirdetéshez felhasznált művek, részletek az érintett felhasználási módhoz szükséges jogaival, a jogosultaktól származó engedélyekkel.

A fenti nyilatkozatok ellenére harmadik személy, hatóság által támasztott igénnyel, bírsággal, eljárási költséggel összefüggésben, illetve a vonatkozó adatbeszerzési, és közlési kötelezettségek megszegése révén előálló esetleges jogsértésekkel összefüggésben támasztott igényekért – ide értve a bírságot, költséget is – a Reklámozó kizárólagos felelősséget vállal, így a Szolgáltató felelőssége kizárt.

A Szolgáltatóval szemben a fenti összefüggésben támasztott igényekkel szembeni közvetlen, a Szolgáltató helyett történő helytállásra, az igények megtérítéséért a Reklámozó kötelezettséget vállal, továbbá a Szolgáltató ezzel összefüggésben keletkező teljes vagyoni és nem vagyoni kárát köteles megtéríteni.

Reklámozó felelőssége a Szolgáltató által közvetlenül kifizetett összegek haladéktalan megtérítésére is fennáll.

2. A szerződés egyéb feltételei, a közzététel megtagadása

2.1. A Megrendelő köteles a Hirdetést a tervezett megjelenési időpont előtt legalább három munkanappal e-mailen a Szolgáltató által közölt technikai feltételeknek megfelelően a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

A Szolgáltató a megküldött anyagot a szerződésnek megfelelő megjelenítési formákban kipróbálja, amennyiben szükségesnek ítéli és nem okoz értelmezési problémát, a szöveget a 2001. évi XCVI. törvény rendelkezéseinek szellemében kijavítja. Amennyiben hibát tapasztal, illetve olyan szövegjavítás lát szükségesnek, amely értelmezési kérdést vet fel, úgy arról haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. A hibák és a szöveg kijavítása a Megrendelő feladata.

2.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget a határidő után leadott, vagy a határidőben leadott, de közzététel előtt a Megrendelő kérésére módosított anyagoknak szerződés szerinti határidőben történő megjelentetéséért, illetve az esetleges minőségi, tartalmi hibákért.

2.3. Amennyiben a szerződés eltérően nem rendelkezik, a Megrendelő nem kifogásolhatja a Hirdetés elhelyezését és környezetét.

2.4. Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a közzététel során a „reklám” jelleg egyértelműen megjelölésre kerül, így akár hirdetésről, akár reklám cikkről, politikai hirdetésről, vagy szponzorációról van szó, annak reklám jellegét a Szolgáltató egyértelműen jelzi.

2.5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Hirdetés nem ütközhet jogszabályba, így különösen a Grtv. az Ekt., a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény rendelkezéseibe, továbbá nem sértheti a Magyar Reklámetikai Kódex elveit.

Vita esetén a Szolgáltató az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT) állásfoglalását jogosult kérni, ami azonban nem kötelező a felekre, így a Hirdetés közzétételét az ÖRT álláspontjával nem egyező véleménye esetén is jogosult megtagadni, s ezért semmiféle kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Szolgáltató a végleges, esetleges módosított anyag kézhezvételét követő 3 munkanapon belül jogosult tájékoztatni a Megrendelőt, hogy a Hirdetés közzétételét jogszabályba ütközés, vagy etikai normába ütközés, esetleg annak lehetősége miatt megtagadja, vagy változtatásokat kérjen, illetve az  ÖRT állásfoglalását kérje, és a közzétételt annak kézhezvételéig elhalassza.

Szolgáltató ugyancsak jogosult a közzétételt megtagadni, ha a Megrendelő 1.4. pont szerinti nyilatkozatának valóságtartalmát illetően komoly kétségei merülnek fel.

Szolgáltató ugyancsak jogosult a Hirdetés további közzétételét megtagadni és annak módosítását kérni, ha a Hirdetéssel kapcsolatban, akár annak jogellenessége miatt hatósági eljárás indul, vagy annak veszélye fenyeget, vagy a Magyar Reklám Szövetség, az ÖRT a Hirdetéssel kapcsolatban valamely kifogásának ad hangot, akár testületileg, akár bármely tagja, tisztviselője útján.

Szolgáltató e körben nem vállal felelősséget a Hirdetés kialakítása során a grafikai megjelenésre, esetleg szövegre vonatkozóan, a Hirdetés közzétételének ellenértékén felül, további külön ellenérték nélkül adott tanácsadó véleményéért.

Reklámozó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem köteles a Hirdetés tartalmát vizsgálni a jogszabályi, etikai előírásoknak történő megfelelés szempontjából.

Szolgáltatót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli a Megrendelővel szemben, ha a jelen pont alapján a Hirdetés közzétételét megtagadja, vagy elhalasztja, vagy ha a Hirdetést módosítani kéri.

3. Lemondás, módosítás, hibás teljesítés, vis maior, limitált felelősség

3.1. Megrendelő jogosult a megrendelt reklámot a Szolgáltató visszaigazolásában megjelölt időpontig minden jogkövetkezmény nélkül lemondani (elállni a szerződéstől), vagy a megjelenés időpontját módosítani. A határidő lejártáig – az adott munkanap 16.00 óra – a Megrendelő cégszerű aláírásával ellátott írásbeli nyilatkozatot e-mailen el kell jutatni a Szolgáltatónak.

A lemondást, módosítást a Szolgáltató e-mailen visszaigazolja. Visszaigazolás hiányában a Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy nyilatkozatát határidőben megtette.

Amennyiben a lemondás a megjelölt időpontot követően történik, úgy a teljes szerződés szerinti díjat köteles a Megrendelő megfizetni, és nem kerül sor a közzétételre.

A késedelmes módosítás esetén a Szolgáltató döntésétől függ, hogy azt elfogadja-e, vagy sem, amely utóbbi esetben az eredeti tartalommal, illetve, ha a Megrendelő kifejezett kérése ez, egyáltalán nem kerül sor a közzétételre.

A késedelmesen módosított Hirdetés közzétételének elmaradása a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

3.2. A Szolgáltató nem felel a hibás teljesítésért, ha a Megrendelő által megküldött anyagok nehezen felismerhető hibája miatt kerül sor hibás közzétételre.

Ha a hibás teljesítésre a Szolgáltatótól különböző elektronikus hirdetési szolgáltatónak felróható okból kerül sor, a Megrendelő a Hirdetés ismételt közzétételét kérheti.

A Szolgáltatóval szemben a hibás teljesítés miatti igények a Hirdetés közzétételétől, folyamatosan megjelenő reklám esetében az első hibás közzétételtől számított 5 (öt) napon belül – az ötödik nap, ha munkaszüneti napra esik, a következő első munkanap 16.00 óráig történt értesítés megküldésével – érvényesíthetők, amely jogvesztő határidő, lejártát követően ezen a jogcímen igény a Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthető.

3.3. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a Hirdetés közzététele, nem a megrendelésnek megfelelő közzététele a Szolgáltatón kívül eső, előre nem látható, olyan esemény miatt marad el, illetve történik a megrendeléstől eltérően, amelyet a Szolgáltató az általában elvárható gondosság mellett nem képes elhárítani, befolyásolni (vis major.)

3.4. Megrendelő, figyelemmel arra, hogy a Szolgáltató árai a Szolgáltató korlátozott felelősségéhez igazodnak, kifejezetten elfogadja, hogy bármely jogcímen igény a Szolgáltatóval szemben, a szerződés alapján, vagy a szerződésen kívül, azzal összefüggésben, csak és kizárólag a reklám nettó – Áfa nélkül számított – ellenértéke erejéig, és csak a közvetlen, igazolt, tényleges károkra nézve érvényesíthetőek.

4. Fizetési feltételek, árak

4.1. Szolgáltató a Megrendelő részére a számlát – ha a felek eltérően nem állapodnak meg – a Médiaajánlat szerinti egyszeri díjról a Hirdetés közzétételének napján, mint teljesítés napján állítja ki, folyamatos teljesítés esetén havonta, a hónap utolsó napját követő napon állítja ki 8 (nyolc) napos fizetési határidővel. A Szolgáltató a fizetendő díjakról elektronikus számlát állít ki, melyet a Megrendelő e-mail címére juttat el.

4.2. A számla azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor az abban megjelölt ellenérték a Szolgáltató megjelölt bankszámláján jóváírásra kerül.

4.3. Késedelmes teljesítés esetén, a fizetési határidő utolsó napját követő naptól Szolgáltató a Ptk. szerint a gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződései esetében érvényesíthető mindenkori késedelmi kamatot számítja fel.

4.4. A Megrendelő a számlával kapcsolatos esetleges észrevételeit, annak megküldését követő 5 (öt) napon belül megküldött, cégszerűen aláírt ajánlott levélben jogosult közölni, ezt követően nem. Amennyiben a számlával kapcsolatos kifogásokat a Szolgáltató nem találja megalapozottnak,  és a fizetés  határidőre  nem történik meg, illetve egyébként is, ha a fizetés nem teljesül határidőben, Szolgáltató jogosult, írásbeli figyelmeztetést követően, a Hirdetés további közzétételét megtagadni, illetve további megrendelések elfogadását visszautasítani, vagy előrefizetéshez kötni, mindaddig, amíg a nem teljesített összeg, annak minden járulékaival együtt, hiánytalanul megfizetésre nem kerül.

4.5. Szolgáltató az általa alkalmazott listaárakat a mindenkori Médiaajánlatban teszi közzé a https://coworkingkereso.hu/elofizetes/ weboldalon. A Szolgáltató bármikor módosíthatja a listaárakat, de a módosítás tervezett hatályba lépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal köteles azokat közzétenni, illetve a szerződéssel rendelkező Megrendelőinek e-mailben értesítést küldeni. Az árváltoztatás a már megkötött egyedi szerződéseket nem érinti.

5. Jogviták, hatály, módosítás

5.1. Amennyiben valamely a felek jogviszonyát érintő kérdést a szerződés vagy az ÁSZF nem rendez, úgy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Jogszabályok és a Szakmai Előírások irányadók.

Felek vitájukat elsődlegesen tárgyalások útján rendezik, s ennek eredménytelensége esetére, amennyiben valamely bíróság kizárólagosan nem illetékes az adott jogvita elbírálására, kikötik a Szombathelyi Törvényszék, hatáskörének hiánya esetére a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

5.2. Jelen ÁSZF 2020. augusztus 1-től kezdődően visszavonásig hatályos, az időközbeni módosításaival együtt.

5.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-t bármikor módosítsa. A módosítás tervezett hatályba lépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a Szolgáltató a módosított ÁSZF-t közzéteszi a https://coworkingkereso.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ weboldalon és a szerződéssel rendelkező Megrendelőinek e-mailen értesítést küld a változásról.

Szombathely, 2020. augusztus 1.

Bognár Attila István ügyvezető

ADRESZ Tanácsadó Kft.